Phục dựng di sản, di tích bằng công nghệ 3D

Số hóa di sản giúp lưu giữ tài nguyên văn hóa trong không gian ảo bên cạnh các thực thể văn hóa thông tin tồn tại trong không gian địa lý nhưng đang dần mai một. Đặc biệt, biện pháp số hóa di sản, di tích ở thể khối bằng công nghệ 3D giúp các nhà khoa học có cái nhìn tổng quát về di sản để tiến hành các thử nghiệm, can thiệp chính xác trong quá trình phục dựng.

Bên cạnh đó số hóa phục dựng di sản bằng công nghệ 3D nhằm tái hiện lại những sự kiện mang tính lịch sử không được lưu giữ hoặc bị mất do các yếu tố khách quan nhằm quảng bá giới thiệu và lưu truyền cho thế hệ hiểu nguồn gốc của lịch sử nước nhà.

Các ưu điểm phục dựng bằng giải pháp 3D

- Phục dựng lại các vật thể, phi vật thể dưới dạng ảnh 2D

- Phục dựng tái hiện lại bằng phim 3D

Các lĩnh vực ứng dụng

- Phục dựng phố cổ

- Phục dựng di tích đã mất, không được lưu trữ

- Phục dựng lại sự kiện lịch sử (trận đánh)


Source: 
17-03-2015
Tags