Tầm nhìn - Sứ mệnh - Chiến lược


17-03-2015
Trải qua 6 năm thành lập và phát triển TG CORP lấy yếu tố nhân sự làm trọng tâm và thúc đẩy tư duy sáng tạo.

Tầm nhìn

Trở thành tập đoàn uy tín tại Việt Nam và Thế Giới. TG CORP hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó lấy CNTT, Luật, Giáo dục, Kiến trúc XD làm các ngành chủ lực, tạo thế phát triển bền vững.
 
Sứ mệnh của chúng tôi
 
Không ngừng sáng tạo, luôn tối ưu hóa giải pháp phấn đấu tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với giá hợp lý. Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng, cổ đông và toàn xã hội.
"Kiện toàn bộ máy tổ chức, phát huy thế mạnh, không ngừng đổi mới để lớn mạnh về mọi mặt. Đóng góp một phần vào công cuộc đổi mới của đất nước trong thời kỳ hội nhập khu vực và thế giới.
TG luôn coi trọng giá trị con người, làm nòng cốt cho mọi thắng lợi. Không ngừng đổi mới sáng tạo vươn lên bằng chính giá trị tạo lập."
 
Chiến lược
 

Tập trung nguồn nhân lực phát triển dịch vụ CNTT giai đoạn 2012 - 2017 tầm nhìn 2020.

Người đăng:
17-03-2015