Thiết bị CNTT

Giải pháp thống kê

Thống kê là một trong những mấu chốt quan trọng để chúng ta nắm bắt và làm căn cứ xác thực trong quản lý điều hành. Số liệu thống kê yêu cầu phải chính xác, thực hiện nhanh.

Nắm được xu hướng đó TG đã nghiên cứu các giải pháp về Thống kê với những ưu điểm vượt trội mang lại số liệu chính xác và thời gian triển khai nhanh chóng.

1. Một số ưu điểm của giải pháp

- Mô hình thống kê lớn thực hiện trên toàn quốc

- Thời gian triển khai nhanh

- Kinh phí thực hiện thấp nhất