Phần mềm

Phần mềm

Cung cấp các sản phẩm phần mềm cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, các sản phẩm của TG Corp cung cấp tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-27001