Sản phẩm

Phần mềm cơ sở dữ liệu vật giá

Phần mềm Cơ sở Dữ liệu về giá là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước, hỗ trợ cho các cơ quan Nhà nước theo dõi thay đổi thông tin giá cả biến động trên thị trường để từ đó đưa ra các chính sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội.

Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tại các cơ quan quản lý giá cả hàng hóa nhằm quản lý đầy đủ các quy trình cập nhật giá, cũng như tình hình biến động về giá cả hàng hóa của các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn.

Thống nhất dữ liệu về giá đảm bảo tính minh bạch và cơ sở để vận hành nền kinh tế ổn định, bền vững.

Các phân hệ chính

  1. Quản lý tài sản công
  2. Quản lý giá thuế tài nguyên
  3. Quản lý hồ sơ thẩm định
  4. Quản lý hàng hóa, dịch vụ
  5. Quản lý hồ sơ công bố giá
  6. Quản lý giá dịch vụ lưu trú
  7. Quản lý giá dịch vụ vận tải
  8. Thống kê báo cáo