Sản phẩm

Phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo

Phần mềm quản lý tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo hỗ trợ việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các loại đơn thư khác được gửi đến cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Phần mềm được thiết kế với các tính năng phục vụ cho việc tiếp nhận, theo dõi tình hình giải quyết đơn thư phục vụ việc theo dõi tình hình giải quyết đơn thư của gắn liền với các nghiệp vụ quản lý và xử lý đơn thư của các cơ quan quản lý nhà nước.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM

– Phổ biến các quy định của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo cho Công dân, Tổ chức và các Đơn vị nắm rõ.
– Công khai, minh bạch công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cho Công dân, Tổ chức và các Đơn vị
– Cung cấp thông tin kịp thời cho Lãnh đạo chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.
– Cung cấp thông tin cho Lãnh đạo UBMTTQ, HĐND tỉnh,… giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.
– Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo.
– Hoàn chỉnh kho dữ liệu đơn thư khiếu nại tố cáo của nhà nước.
– Phần mềm giải quyết triệt để bài toán quản lý đơn thư khiếu nại-tố cáo từ giai đoạn tiếp nhận, xử lý và trả lời kết quả cho người khiếu nại tố cáo.
– Giám sát việc xử lý hồ sơ khiếu nại tố cáo theo quy trình
– Giám sát việc thực hiện các Quyết định/ Công văn/Tờ trình/Báo cáo chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo của các cấp có thẩm quyền.
– Cung cấp thông tin nhanh tại chỗ trong quá trình tiếp dân.
– Phần mềm cung cấp công cụ quản lý văn bản đến có liên quan đến công tác xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo.
– Khả năng tích hợp dữ liệu và tương thích cao với các hệ thống có quy mô vừa và lớn.

QUY TRÌNH

– Tiếp nhận đơn thư: Hỗ trợ việc tiếp nhận đơn thư của công dân tổ chức gửi đến cơ quan và lưu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đơn thư.

– Xử lý đơn thư: hỗ trợ việc xử lý – giải quyết đơn thư của các phòng chuyên môn và các cơ quan liên quan bao gồm việc phân công xử lý, cập nhật tiến độ xử lý đơn thư và các nội dung khác liên quan trong quá trình xử lý đơn thư như các tài liệu liên quan, ý kiến tham vấn của các cơ quan liên quan, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phụ trách.

–  Theo dõi và xử lý đơn thư trùng lặp: hỗ trợ việc quản lý, theo dõi và thống kê các đơn thư trùng lặp được gửi đến cơ quan, phục vụ cho việc xử lý đơn thư theo vụ việc, nâng cao hiệu quả công tác xử lý đơn thư

–  Phê duyệt nội dung giải quyết đơn thư: Hỗ trợ các đồng chí lãnh đạo theo dõi tình hình giải quyết đơn thư tại các đơn vị được phân công giải quyết, theo dõi việc thực hiện ý kiến chỉ đạo trong quá trình giải quyết đơn thư hỗ trợ ra quyết định và ban hành các văn bản trả lời các đơn thư đã xử lý.

–  Quản lý hồ sơ vụ việc: hỗ trợ việc quản lý đơn thư được gửi đến cơ quan theo các hồ sơ vụ việc giúp cho việc xử lý được thuận tiện. Các đơn thư liên quan đến cùng một vụ việc do nhiều nơi gửi đến được quản lý theo hồ sơ và được sắp xếp theo thứ tự giúp cho việc thụ lý và ra quyết định được kịp thời và chính xác.

–  Tra cứu kết quả giải quyết đơn thư: Cho phép đối tượng khiếu nại tố cáo là công dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tra cứu kết quả giải quyết đơn thư, hỗ trợ cán bộ chuyên viên và lãnh đạo theo dõi tra cứu kết quả công tác giải quyết đơn thư hỗ trợ cho công tác chỉ đạo điều hành được sâu sát và hiệu quả hơn. Trong quá trình giải quyết đơn thư tại cơ quan, cán bộ chuyên môn có thể tra cứu lại tình hình giải quyết đơn thư tại cơ quan theo các vụ việc

–  Quản trị hệ thống danh mục và người sử dụng.